Rozmiar: 15909 bajtów

- 0010 -

1349, 6 I, Otmuchów (Othmuchow)

VIII Id. Januarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), zawiadamia o otrzymaniu dokumentu Bolka księcia świdnickiego (Bolco dux Slesie et dominus Swydnicensis), informującego o fundacji ołtarza pod wezwaniem 11 tysięcy męczenników i św. św. Katarzyny i Doroty w kościele w Lutomii, dokonanej przez braci: Peczolda (Peczoldus), Krystiana (Christanus) i Henryka (Henricus) Acze, zwanych Beczow. Uposażenie w postaci 1 grzywny czynszu z sołectwa we wsi Stoszów w okręgu dzierżoniowskim (Stoschendorph in districtu Rychinbach), 1/2 łana i ogrodu w Lutomii w okręgu świdnickim (Luczmansdorph in districtu Swydnicensi) oraz nadanych przez Peczolda 3 grzywien rocznego czynszu w Godziszowej w okręgu jaworskim (Ryprechsdorf in districtu Jaworensi), przekazane zostało prezbiterowi Krystianowi, obsługującemu w.w. ołtarz. Altarzysta ów oraz jego następcy zobowiązani zostali do pełnienia posług w niedziele i dni świąteczne w kościele w Lutomii oraz do troski o księgi i naczynia liturgiczne - za zgodą tamtejszego proboszcza. Książę wyraża również zgodę na zamianę nadań Peczolda, Krystiana i Henryka, mianowicie 4 grzywien i 1 grzywny ratione dimidi mansi na ich równowartość w miejscu bliższym i dogodniejszym oraz gwarantuje w takim wypadku zwrot owych 4 grzywien i 1/2 łana pierwotnym nadawcom. Biskup potwierdza te postanowienia, zarządzając inkorporację w.w. dochodów, 1/2 łana i ogrodu w Lutomii do altarii przy kościele tamże.

Świadkowie: Jan, mieszczanin głogowski (Johannes ... Glogouiensis), Cunczco ze Skałki (Schalcow), dziekan głogowski, kanonicy wrocławscy: Jan de Donyn (Johannes), doktor dekretów, i Konrad (Conradus), prepozyt u Św. Idziego, protonotariusz biskupi, qui presentia habuit in commisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. Dok. chronologiczne, 1349, 5 I, Otmuchów.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów