Rozmiar: 15909 bajtów

- 0011 -

1349, 7 I, Świdnica (Schweidnitz)

am nechsten Tage nach dem Obirsten Tage

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolcko ... Herzog von Schlesien, Herr von Fürstenberg und zur Schweidnitz), na skutek skarg rajców jaworskich (Jauer) z powodu wykonywania rzemiosł przez mieszkańców wsi potwierdza miastu Jawor (Jauer) prawo mili w odniesieniu do różnyeh rzemiosł i karczem. Zabrania natomiast produkcji słodu i warzenia piwa na sprzedaż na terenie miasta. Wydaje również zakaz odbywania nowych targów na obszarze okręgu jaworskiego.

Świadkowie: Ulryk Schoff (Ullrich), Konrad (Conradt) von Uchtritz, Zygfryd von Reussendorff (Seyfried), Rudger von Wiltberg (Rudiger), marszalek książęcy, Tamo von Schellendorff (Tham), Mikołaj von Seiffridow (Nickol), Piotr von Zedlitz (Peter), książęcy pisarz krajowy (dem diesen Brief zuschreiben befohlen wordt).


Kopia: niem., WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 D, nr 377, s. 7-9.
Druk: CH. F. E. Fischer, Geschichte und Beschreibung der schlesischen Fürstentumshauptstadt Jauer, Jauer 1803, cz. 2, s. 226-227; nr 15 (niepełny).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów