Rozmiar: 15909 bajtów

- 0045 -

1349, 28 III, Ziębice (Munstirberg)

Sabbato ante Iudica dominicam

Mikołaj, książę Śląska, pan Książa i Ziębic (Nicolaus ... dux Slesie dominus de Furstenberg et in Munstirberg), oznajmia, iż przekazał Mikołajowi, opatowi konwentu Św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus ... prope Wratislavia), w zamian za krzywdy wyrządzone temuż konwentowi, wszystkie prawa książęce dotyczące powinności i sądownictwa we wsiach Kępino i Górzec w okręgu strzelińskim (Campyn et Gorcz in districtu Strelyn) oraz uwolnił je od jurysdykcji landwójtów. Książę obiecuje również rozpatrzeć i ocenić dokumenty klasztoru i dziedziców de Glubos i w wypadku udowodnienia przez ostatnich lub kogokolwiek innego większych praw do w.w. dóbr zezwala na ich wykupienie przez konwent. Zastrzega sobie również prawo odkupienia tych praw za sumę 100 grzywien groszy praskich polskiej liczby, powiększoną ewentualnie o sumę wpłaconą przez opata dziedzicom de Glubos.

Świadkowie: Henryk de Bebirsteyn ze Stolca (Heynricus ... de Stolcz), Peregryn z Pieszyc (Peregrinus de Petirswalde), rycerz, Witko de Sacco, Heynco de Crenvicz, Andrzej de Eycholcz (Andreas), sędzia dworski, Rypertus Bolczen, Mikołaj de Ponkow, notariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy z kontrasigillum.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 301.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów