Rozmiar: 15909 bajtów

- 0057 -

1349, 30 IV, Wrocław (Wratislavia in domo ...
Nicolai de Pontwinsdorph scolastici Lubucensis)

II Kal. Maii

Andrzej de Rasslawicz, kanonik i oficjał wrocławski (Andreas ... Wratislaviensis), w obecności Henryka, mistrza konwentu Św. Macieja we Wrocławiu (Henricus ... in Wratislavia), i przeora Jana Gebleri (Johannes) oraz Ramwolda (Ramuoldus), Tamona (Thammo), synów Wyszka z Kazanowa (Wyschonis de Schiltberg), Henryka, syna Wincentego z Kazanowa (Henricus filius Vincentii de Schiltberg), Bartłomieja, proboszcza z Księginic Wielkich (Bartholomeus ... Magna Gnegnicz), pełnomocnika jego brata Wincentego (Vincentius) i Małgorzaty (Margareta), wdowy po Wyszku, a także 30 imiennie wymienionych wieśniaków z Księginic Wielkich (por. wyżej nr 50) potwierdza sprzedaż grzywien rocznego czynszu, który winni płacić wieśniacy osiedleni w dobrach panów z Kazanowa (Schiltberg) w Księginicach Wielkich i dostarczać go do szpitala Św. Macieja we Wrocławiu. Sprzedający zobowiązują się równocześnie do wyrównania należności dochodami z innych dóbr w wypadku niemożności zapłacenia przez wieśniaków z Księginic sumy 10 grzywien.

Świadkowie: brat Jan z klasztoru benedyktyńskiego w Orlovej (Johannes ... Orlauiensis), klerycy Heynmannus Poduscha, Ticzco Pellifex, Jan Syffridow, Jan z Leśnicy (Johannes de Lesna) „familiaris” oficjała i Jan Modlici (Johannes), jego notariusz.

Pieczęć oficjała.


Oryg.: WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 157.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów