Rozmiar: 15909 bajtów

- 0084 -

1349, 23 VI, Kamieniec (Camencz)

in vigilia beati Johannis Baptiste precursoris

Rudgerus de Hugowicz młodszy, starosta ząbkowicki (Frankinsteynensis), oznajmia, że Zygard (Syghardus), opat klasztoru w Kamieńcu (Camencz), osadził wieśniakami (rustici) pola należącé niegdyś do dworu klasztornego zwanego winnicą (ad curiam dictam vineam dominorum monasterii Camencz), wolne od świadczeń na rzecz księcia. Wieśniacy ci (agrorum ... cultores), w razie potrzeby, winni uiszczać opłatę w wysokości nie większej niż 1 wiardunek groszy praskich oraz pełnić służebności z tytułu prawa książęcego.

Świadkowie: Zachariasz z Głogowa (Zacharia de Glogovia), bracia Kilian i Tamo (Thammo), zwani de Hugewicz, stryjowie wystawcy, Arnold Trachen (Arnoldus), Piotr de Cunczendorf, Henryk z Żytna (Henricus de Sittyn), mieszczanin wrocławski (Wraczenlaviensis), Jan (Johannes), notariusz wystawcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 138 a.
Druk: CDS, X, s. 173, nr 217.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów