Rozmiar: 15909 bajtów

- 0130 -

1349, 2 X, Awinion

Papież Klemens VI poleca biskupowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), prepozytowi kościoła Św. Idziego i dziekanowi kościoła Św. Krzyża, aby obłożyli karami kościelnymi osoby świeckie diecezji krakowskiej (Cracoviensis) występujące zbrojnie i grabiące majątki należące do biskupa lubuskiego Apeczki (Apezco ... episcopus Lubucensis) i jego stronników duchownych i świeckich z diecezji krakowskiej (Cracoviensis) oraz wrocławskiej (Vratislaviensis).

Regest: MBV, I, s. 634, nr 1164.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów