Rozmiar: 15909 bajtów

- 0163 -

1349, 31 X, Wrocław (in consistorio Wratislaviense)

II Kal. Novembris

Andrzej de Rosslawicz (Andreas), kanonik i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), na prośbę Jana Brabantczyka (Johannes Brabantinus), prokuratora klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (prope Wratislaviam), stwierdza autentyczność dokumentu księcia Bolesława legnickiego (por. R. z. schl. Gesch., nr 5989, 3 XI 1337, spisanego w języku niemieckim, a następnie po dokładnym opisie jego czterech pieczęci (ks. ks. Bolesława, Wacława, Ludwika i Katarzyny), zleca sporządzenie transumptu notariuszowi publicznemu Jerzemu Conradi z Ząbkowic (Georgius ... de Frankinsteyn), co tenże czyni, opatrując dokument swym znakiem i formułą uwierzytelniającą. Transumpt ten zostaje również, po porównaniu go z oryginałem, opatrzony znakiem notarialnym i formułą uwierzytelniającą notariusza Jana Modlici (Johannes).

Świadkowie: Beldo z Prószkowa (Proczkow), adwokat konsystorza, Piotr Conradi z Ząbkowic Śl. (Petrus ... de Frankinsteyn), Henryk Petri z Wrocławia (Henricus ... de Wratislavia), notariusze publiczni.

Dwa znaki notarialne i formuły uwierzytelniające: Jerzego Conradi i Jana Modlici.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 308.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów