Rozmiar: 15909 bajtów

- 0179 -

1349, 28 XI, Wrocław (Wratislavia, in domo honorabilis viri Henrici de Bancz)

IIII Kal. Decembris

Maciej de Molheym (Mathias) stwierdza, iż otrzymał od biskupa Przecława (Preslaus) i kapituły wrocławskiej (Wratislauiensis) 50 grzywien groszy praskich jako pierwszą ratę z należnych mu tytułem prawa książęcego (ratione iurium ducalium) 100 grzywien we wsi Ołtaszyn w okręgu wrocławskim (Oltaczyn Wratislaviensis districtus).

Świadkowie: kustosz Mikołaj de Panewicz (Nicolaus), kanonik Lutko de Kulpyn, altarzysta katedralny Mikołaj Baran (Nicolaus) i Jan Modlici (Johannes), notariusz publiczny.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. M 56.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów