Rozmiar: 15909 bajtów

- 0197 -

1349, 30 XII, Wrocław (Wratislavia)

III Kal. Ianuarii

Konrad de Falkinhayn, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislaviensis), oznajmia, iż w jego obecności rycerz Kryk de Rydeburk oraz bracia Jan (Johannes) i Piotr (Petrus) zwani Colmas zrzekają się na rzecz biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) i kapituły reprezentowanej przez kanoników: Cunczca ze Skałki (Cunczco) i Lutka de Kulpen (Luthco) następujących uprawnień nadanych im przez księcia wrocławskiego Henryka Vl (princeps Henricus sextus), mianowicie: Kryk praw landwójtowskich we wsi biskupiej Polska Świdnica w okręgu średzkim (Polonicalis Swydnicz ... districtus Noviforensis), a bracia Colmas praw książęcych do wsi kapitulnej Rzeplin w okręgu wrocławskim (Repplin ... districtus Wratislaviensis). Porozumienie to zostało zawarte za pośrednictwem księcia legnickiego Wacława (Wenczeslaus dux Legniczensis) i Ottona de Donyn, kanclerza księstwa wrocławskiego. Starosta zaś potwierdza je.

Świadkowie: Wacław i Ludwik, książęta legniccy (Wenczeslaus et Ludwicus duces Legniczenses), Schibychinus de Czeczow, Konrad Mulich de Rydeburg (Conradus), Maciej de Mulheim (Mathia), rycerze i wasale królewscy, oraz Otto de Donyn, kanclerz księstwa wrocławskiego.

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. L 1.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 353 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów