Rozmiar: 15909 bajtów

- 0230 -

1350, 10 I, Praga (Praga)

quarte Id. Januarii

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Bohemie rex), potwierdza rycerstwu i szlachcie ziemi kłodzkiej (terre Glacensis) wszystkie uprawnienia i zwyczaje oraz daje im prawo swobodnego dzielenia swych posiadłości między krewnych oraz prawo wyłącznego odpowiadania za przewinienia jedynie przed sądem burgrabiego kłodzkiego (Glacensis). Wystawca równocześnie nakłada na szlachtę obowiązek utrzymania i konserwowania grobli młyńskich w Kłodzku (aquigeros molendinorum Glacensium).

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 100-102.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów