Rozmiar: 15909 bajtów

- 0236 -

1350, 28 I, Awinion (Avinion)

V Kal. Februarii

Papież Klemens VI na prośbę Wilhelma dziekana kościoła NMP w Cosmedin (Guillelmus), przyznaje kanonię i prebendę dla Jana Pelros, kleryka diecezji albieńskiej (Albiensis), domownika i prokuratora kardynalskiego na Węgrzech (Johannes Pelros, clericus Albiensis diocesis, familiarius et procurator noster in Ungaria), niezależnie od tego, że posiada on też kanonię i prebendę w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis).

Regest: MBV, I, s. 613, nr 1214.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów