Rozmiar: 15909 bajtów

- 0260 -

1350, 1 III, Wrocław

fer. Il post dominicam Oculi

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus dux Sleziae, dominus Legniczensis ac Bregensis), stwierdza, że Mikołaj z Kleciny (Nicolaus de Klettindorph) oraz Jan (Johannes), Paweł (Paulus) i Maciej (Mathias), synowie zmarłego Beruschona (Beruschonus), sprzedali Mikołajowi (Nicolaus), opatowi klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislavia), za 350 grzywien groszy praskich 27 ½ łanów czynszowych we wsi Małujowice w okręgu brzeskim (Malwicz villa districtus Bregensis). Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina ducissa Sleziae et domina Bregensis), oraz Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczeslaus dux Slesiae et dominus Legnicensis), dodają i zatwierdzają 3 grzywny groszy tytułem uwolnienia od służebności ciążących na każdym łanie.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 644/2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów