Rozmiar: 15909 bajtów

- 0291 -

1350, 25 IV, Otmuchów (Othmuchow)

VII Cal. Mai

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), stwierdza, że w jego obecności bracia: Bernard (Bernhardus), Jan (Johannes) i Wincenty (Vincentius) zwani z Żarnowic (Zarnowicz), dworzanie biskupi, oraz Adam (Adam), Piotr (Petrus), Wojtek (Woitko), Jarosław (Jaroslaus), Bartek (Bartko), Kachna (Kachna), Wojciech (Woyczech), Maciej (Mathias) z synami, Mikołaj (Nicolaus), Priczco, Paweł (Paulus), Wojtek (Woytko), Jadwiga (Hedwiga), Bartłomiej (Bartholomeus), Mrazko, Wojciech (Woyczech), chłopi, czyli wieśniacy ze wsi Żarnowice, sprzedali 4 grzywny rocznego czynszu Janowi, archidiakonowi głogowskiemu i kanonikowi wrocławskiemu (Johannes ... Glogoviensis et canonicus Wratislaviensis), za 34 grzywny. Dochód ten ma być przeznaczony na ufundowanie drugiego stanowiska altarzysty przy ołtarzu pod wezwaniem Pięciu Braci Męczenników, mianowicie: Benedykta, Macieja, Izaaka, Jana, Krystyna oraz Prokopa opata.

Świadkowie: Merzanus zwany Germanus, Jarczius, rycerz, krewny zwany z Pogorzeli (Pogrella), bracia Ramwold (Ramwoldus) i Henryk (Henricus) zwani Stossen, Jakub Jelin (Jacobus) i Klemens z Wiązowa (Clemens de Wanzow), który sporządził ten dokument (qui presentia habuit in commisso).


Kopia: łac., BU Wrocław, sygn. rkp. M 1063, s. 44.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów