Rozmiar: 15909 bajtów

- 0308 -

1350, 12 VI, Wrocław (Wratislavia)

in crastino b. Barnabe apostoli

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy oraz Brzegu (Boleslaus ... dux Slesiae et dominus Legniczensis ac Bregensis), stwierdza, że zezwolił opatowi, Mikołajowi i całemu klasztorowi Św. Wincentego we Wrocławiu (Nicolaus abbas monasterii s. Vincentii prope Wratislaviam) zamienić 5 łanów swojego folwarku we wsi Sobocisko w okręgu oławskim (Zcobczicz Olaviensis districtus) na łany czynszowe. Książę daje klasztorowi wszystkie prawa książęce, wszelkie dochody i daniny w pieniądzach i w bydle, jak również powinności, zaszczyty, służebności i inne.

Świadkowie: Konrad de Valkinhayn (Conradus), Jan de Reste (Johannes); rycerze, Niczco z Jarząbkowic (Grzebcowicz), Jesco Quas, Apeczco z Wiadrowa (Wedrow), Jakub z Pieszyc (Jacobus de Petirswald) i Jan (Johannes), były notariusz książęcy, który sporządził ten dokument.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 315.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów