Rozmiar: 15909 bajtów

- 0318 -

1350, 6 VII, Wrocław (Wratislavia)

II Non. Julii

Andrzej de Rasslavicz, kanonik i oficjał wrocławski (Andreas ... Wratislaviensis), stwierdza, że w jego obecności, jak również Jana proboszcza z Ołtaszyna (Johannes, plebanus in Oltharzin) z jednej strony oraz Franczco Hartlip, pan wsi Partynice k. Wrocławia (villa Hartlip seu Patenicz), Jan, sołtys (Johannes,) Jeschco Werdych, Wincenty i Bartłomiej z Turowa (Vincentius et Bartholomeus de Thurow), Jakusch z Mańkowic (Mansderph), Janusz de Borgenow (Janusch), Henryk Rogacz (Henricus), Michał i Jan zwani Coloni (Michaelis et Johannes), Henryk de Jaroslawicz (Henricus), wieśniacy i mieszkańcy Partynic (Hartlyben seu Patenicz) z drugiej strony zobowiązali się w imieniu swoim i innych wieśniaków, że będą uiszczać wszelkie powinności na rzecz kościoła w Ołtaszynie (Oltharzin) 2godnie z prawem, jak to czynią inne wsie w diecezji wrocławskiej.

Świadkowie: magister Beldo z Prószkowa (Beldonus de Proskow), magister Jan de Grudencz (Johannes), Jan Complath (Johannes), doradca.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. M 15 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów