Rozmiar: 15909 bajtów

- 0372 -

1350, 28 X, Świdnica (Swidnicz)

am sente Symons und Juden tak der heyligen czwelfboten

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke Herzog von Slezien, Herre von Furstinberg und zur Swidnicz), stwierdza, że Petz Obilschir sprzedał benedyktynkom w Strzegomiu (Stregun) i ich proboszczowi 2 grzywny z 2 łanów we wsi Gerschou za 17 grzywien groszy praskich polskiej liczby, ze wszystkimi prawami, pożytkami, zbiorami, wolne od wszelkich służebności i z prawem pierwokupu.

Świadkowie : Kekil von Czirnen, dworzanin, Heynman von Richinbach, Rudiger Wiltberg, marszałek książęcy, Mikołaj von Sifridow, Rudel Byn, Henlin z Cierni (Cirle), Piotr von Czetlicz (Petir), pisarz książęcy, który sporządził ten dokument.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 123, nr 35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów