Rozmiar: 15909 bajtów

- 0392 -

1350, 11 XII, Wrocław (Wratislavia)

III Id. Decembris

W obecności Henryka z Głogowa (Henricus de Glogovia), Henryka de Bancz, sędziego kapituły wrocławskiej (Henricus ... Wratislaviensis), i Henryka de Bancz kanonika wrocławskiego (Henricus ... Wratislaviensis), z jednej strony, a z drugiej Mikołaj zwany z Lubnowa (Nicolaus dictus de Lybenow), Heyno, syn sołtysa ze wsi Doboszowice (Hertwigswalde) oraz Mikołaj Ormyuk (Nicolaus), chłop z tejże wsi, jako pełnomocnicy Wincentego zwanego z Lubnowa (Vincentius dictus de Lybenow), brat Mikołaja z Lubnowa oraz Eucyda, żona Mikołaja z Lubnowa w okręgu ziębickim (Hertwigswalde Munsterbergensis districtus), spisali instrument notarialny, który sporządził prezbiter Wawrzyniec, syn zmarłego Hermana z Kunowa (Laurentius, prezbiter quondam Hermani de Konyn), notariusz publiczny. Z instrumentu wynika, że Mikołaj z Lubnowa, Heyn i Mikołaj Ormyuk, pełnomocnicy Wincentego z Lubnowa, za zgodą Mikołaja, księcia Śląska i pana Ziębic (Nicolaus dux Silesiae et dominus Munstirbergensis), sprzedali Henrykowi de Bancz 10 grzywien rocznego czynszu ze wsi Doboszowice (Hertwigswalde) w okręgu ziębickim (Munsterbergensis districtus) na uposażenie nowego stanowiska ministeriała przy ołtarzu św. Bartłomieja. Wiceoficjał Henryk z Głogowa sprzedaż niniejszą zatwierdza. Fakt sprzedaży potwierdzają również notariusze Jakub (Jacobus) i Henryk (Henricus), a Jan de Policz (Johannes) i Henryk z Wrocławia (Henricus de Wratislavia), pisarze i notariusze publiczni, dokument niniejszy napisali.

Świadkowie : Hanco de Kulpen, Mikołaj de Schelndorf (Nicolaus), Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), kanonicy, Jan, notariusz kapituły wrocławskiej (Johannes ... Wratislaviensis), Jan zwany z Leśnicy (Johannes dictus de Lesna), zastępca proboszcza z Chojnowa (Heynoviensis), Jan, proboszcz kaplicy św. Marcina w starym zamku wrocławskim (Johannes rector capellae sancti Martini in antiquo castro Wratislaviensi), Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), notariusz publiczny.


Kopia: łac., BU Wrocław, sygn. R. 1063, s. 51 v-52.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów