Rozmiar: 15909 bajtów

- 0411 -

1351, 3 I, Legnica (Lignicz)

in octava s. Johannis Evangeliste

Ludwik, książę Śląska, pan Legnicy i Lubina (Ludewicus dux Slesie, dominus Ligniczensis et in Lubin), przyrzeka i poręcza mieszczanom legnickim (Legniczenses), iż dług zaciągnięty u nich przez jego brata księcia Wacława (Wenceslaus) w wysokości 400 grzywien, będzie spłacony z dochodów księcia Wacława z kopalni w Mikołajowicach (Niclausdorf) oraz z dochodów innych jego kopalń otrzymywanych na święto Walpurgii (1 maj), a jeśliby one nie wystarczyły, to również w drugiej racie z dochodów otrzymywanych z tych samych kopalń na św. Michała (29 wrzesień). Nadto przyrzeka mieszczanom legnickim (Ligniczenses), że specjalnie co do części tego długu, tj. sumy 100 grzywien, gdyby nie mogła być spłacona z dochodów (petycji) z wymienionych kopalń, to wówczas będzie ona spłacona z niestałych dochodów z Legnicy (Lignicz).

Druk: Ledebur Archiv, IV, s. 332 n, F.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów