Rozmiar: 15909 bajtów

- 417 -

1351, 20 I, Legnica (Legnicz)

in die beatorum Fabiani et Sebastiani martirum

Wacław, książę Śląska, pan Legnicy (Wenczeslaus dux Slesie et dominus Legniczensis), oświadcza, że przeznacza na pokrycie zaciągniętego u mieszczan legnickich (Legniczenses) długu w wysokości 400 grzywien swe dochody z kopalni w Mikołajowicach (Niclasdorf) oraz z innych kopalń otrzymywane na św. Walpurgię (1 maj), a jeśliby te nie wystarczyły, to również przeznacza na spłacenie tego długu dochody otrzymywane na św. Michała (29 wrzesień), które przekazywać im będzie jego brat książę Ludwik (Ludwicus). Wystawca przyrzeka ponadto, że do czasu spłacenia długu nie będzie się zwracał do mieszczan legnickich (Legniczenses) o jakąkolwiek pomoc pieniężną.

Druk: Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des Preussischen Staates, wyd. L. von Ledebur, IV,1831, s. 331 n, E.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów