Rozmiar: 15909 bajtów

- 0420 -

1351, 30 I, Otmuchów (Othmuchow)

III Kal. Februarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis), poleca Henrykowi, scholastykowi wrocławskiemu (Henricus ... Wratislauiensis), rozpatrzyć w sądzie sprawę zatargu między opatką i konwentem Św. Klary we Wrocławiu (Wratislauia) a Hankonem (Hanconus) i Henlinem z Głogowa (Henlinus de Glogouia), mieszczanami wrocławskimi (Wratislauienses) i spadkobiercami nieżyjącego Gyskona de Reste (Gysconus), mieszczanina wrocławskiego, o sumę 100 grzywien i folwark (allodium) Strachowice (Strachowicz), a także o inne szkody wyrządzone klasztorowi.

Transumpt: łac., z 1352, 26 V, AA Wrocław, sygn. D 50.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów