Rozmiar: 15909 bajtów

- 0467 -

1351, 26 V, apud Villam Nouam

VII Kal. Junii, pontificatus anno decimo

Paweł z Karniowa, (Paulus de Jegerdorf), ambasador króla Węgier (rex Ungarie), prosi papieża Klemensa VI o prebendę w kościele katedralnym wrocławskim (Wratislauia), wakującą od śmierci Wrowina de Sandecz (Wrovinus), niegdyś kanonika tegoż kościoła. Jednocześnie tenże Paweł prosi o prebendę prepozyta kościoła Św. Idziego we Wrocławiu dla swojego kleryka Ulryka zwanega Schof (Ulricus), wraz ze wszystkimi prawami, która wakuje od śmierci prepozyta tegoż kościoła Konrada de Waldow (Conradus), przy czym prosi, aby w przydzieleniu tej prebendy nie stanowiły przeszkód już posiadane przez niego prebendy we Wrocławiu i w kościele ołomunieckim (Olomucensis).

Regest: MBV, I, s. 707, nr 1347.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów