Rozmiar: 15909 bajtów

- 0488 -

1351, 11 VII, Awinion (Avinion)

V Id. Julii, pontificatus anno decimo

Papież Klemens VI udziela prowizji Piotrowi, synowi Henryka z Oleśnicy (Petrus Henrici de Olsna), klerykowi diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis), na prebendę z dochodów prepozyta, dziekana i całej kapituły kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Vratislavia), przy czym roczny dochód z tej prebendy nie może przekraczać 25 grzywien rocznie.

Regest: MBV, I, s. 713, nr 1363.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów