Rozmiar: 15909 bajtów

- 0500 -

1351, 1 VIII, Czedlicz

in octava sancti Jacobi Apostoli

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko dux Slesie dominus de Furstinberk et in Swidnicz), oświadcza, że w jego obecności rycerz Thammo Ryme nadał testamentem Mikołajowi (Nicolaus), opatowi i całemu klasztorowi cystersów w Krzeszowie (Grysow) 1 grzywnę rocznego czynszu z karczmy w Czechach (Tschechin). Wystawca potwierdził nadanie i jednocześnie zwolnił opata Mikołaja (Nicolaus) i klasztor krzeszowski (Grysow) od wszelkich powinności prawa książęcego.

Świadkowie: Jan Horn (Johannes), Peczoldus de Betschow, Pasche z Ruska (Rusk), sędzia dziedziczny strzegomski (Stregouien[sis]), Henryk de Ymnicz (Heynricus), Heynlinus z Cierni (Cirle), Herman Spanseil (Hermannus), Piotr de Czedlicz (Petrus), protonotariusz książęcy, który wygotował ten dokument.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 83, nr 92.
Druk: Reliquie manuscriptorum omnis aevi diplomatum..., P. Ludewig, Lipsk 1724, VI, s. 471, nr LIII.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów