Rozmiar: 15909 bajtów

- 0530 -

1351, 15 X, Wrocław

die s. Hedwigis

Bolesław, książę Śląska, pan Brzegu (Boleslaus), oraz jego żona Katarzyna (Katharina) oświadczają, iż zwalniają Mikołaja Gras (Nicolaus) od wszelkich powinności z jego dóbr w związku z wypłaceniem przez niego Hancowi Jegerowi w ich imieniu 5 grzywien. Okres zwolnienia będzie trwał dopóty, dopóki książę nie zwróci Mikołajowi Gras owych 5 grzywien.

Świadkowie: Jan Bryger, Jan, notariusz książęcy.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 3, s. 525, nr 249.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów