Rozmiar: 15909 bajtów

- 0539 -

1351, 28 X, Wrocław (Wratislauia)

in die beatorum Symonis et Jude apostolorum

Karol, król czeski i rzymski (Karolus Romanorum rex ... et Boemie rex), oświadcza, że w obecności jego reprezentantów: Burcharda, burgrabiego magdeburskiego (Burchardus ... Maydeburgensis), i Henryka, prepozyta w Źdar (Heynricus ... Sderasiensis), którzy przewodniczyli w sądzie królewskim, a także ławników tego sądu: Heynczcona de Swarczinhorn (Heynczco), rycerza, Hermana Burgrauiusa (Hermannus Burgrauius), Henryka Kalen (Henricus), Henryka de Molnsdorf (H[e]nri(cus]), Pawła Dumlosi (Paulus), Piotra Stengil (Petrus), Mikołaja ze Strachowic (Nicolaus de Strachwicz), Henryka de Sythin (H[e]nri[cus]), Stefan (Stephanus), wójt dziedziczny w Kątach Wrocławskich (Kanth), występując przeciwko rajcom tego miasta i Hankowi z Głogowa (Hanko de Glogouia), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), udowodnił na podstawie autentycznych dokumentów, a zwłaszcza dokumentu nieżyjącego Bernarda, księcia świdnickiego (Bernhardus dux Slesie, dominus in Swidnicz), swoje racje. W związku z tym sąd postanowił, że prawa przewozu mąki (vectura) do Kątów Wrocławskich (Kanth) nie ma żaden właściciel młyna położonego w obrębie tego miasta, a zwłaszcza Hanko z Głogowa (Henko de Glogouia), właściciel młyna Baremol, położonego poza obrębem Kątów Wrocławskich, a ma je jedynie wójt Stefan (Stephanus), którego młyn położony jest w pobliżu miasta, oraz młyn, który niegdyś należał do Piotra Ouis (Petrus). Król zatwierdza wyrok sądu korzystny dla wójta Stefana, unieważniając tym samym wcześniejsze nadanie prawa przewozu mąki (vectura) do Kątów Wrocławskich dla Hankona z Głogowa. Nadto wystawca poleca wszystkim urzędnikom księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis), w tym także sędziemu sądu królewskiego we Wrocławiu (Wratislauia) Mikołajowi de Czamborndorf (Nicolaus), aby nie czynili Stefanowi żadnych przeszkód w realizacji postanowienia sądu, a udzielali mu pomocy.

Świadkowie: wszyscy wymienieni sędziowie i ławnicy sądu królewskiego oraz Dythmarus, notariusz i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. DD 27.
Druk: Darstellungen u. Quellen z. schl. Geschichte, I, s. 213-214.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów