Rozmiar: 15909 bajtów

- 0543 -

1351, 1 XI, Ząbkowice Śl. (Ffranknsteyn)

an allir heiligen tag

Rudiger von Haugwiz, starosta ząbkowicki (Ffrankunsteyn), spadkobierca dochodów z sądownictwa w Zwróconej (Proczon), oznajmia, że w sporze ze swoimi braćmi: Jakubem (Icob) i Nitczenem, sołtysami wsi Zwrócona (Proczin), pogodził się w ten sposób, że bracia mają mu płacić 6 grzywien rocznego czynszu, natomiast na podstawie przedłożonego dokumentu książęcego i świadectwa świadków nie jest on uprawniony do dóbr i dochodów, takich jak wpływy z upraw rolnych, młyna, ogrodów, które należały do sołectwa w tej wsi, a przed latami zostały przez niego sprzedane, do których są uprawnieni wymienieni bracia Jakub (Iacob) i Nitczen.

Świadkowie: Henryk (Heynrich), Wolfram, Ieckil, Newirt Czyris, Ditmarsdorff, rajcy ząbkowiccy (Ffrankunsteynensis), Piotr von Cunczendorff (Pet[er]), Trochtil Begke, Jan (Ioh(ann]es), pisarz starosty ząbkowickiego, który przygotował ten dokument.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AA Wrocław, sygn. BB 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów