Rozmiar: 15909 bajtów

- 0556 -

1351, 20 XI, Wrocław (ante minus hostium Ecclesiae kathedralis Wratislaviensis)

XII Kal. Decembris

W obecności Henryka z Głogowa, kanonika i oficjała wrocławskiego (Henricus de Glogouia ... Wratislaviensis), i Jana Konplatha (Johannes Conplath), prokuratora i pełnomocnika klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (prope Wratslauiam), Hanco, młynarz w młynie o 4 kołach k. Kątów Wrocławskich (Canth), publicznie zeznał, że on i jego spadkobiercy będą płacić 12 grzywien rocznego czynszu (w 4 terminach po 3 grzywny) z tego młyna klasztorowi Św. Wincentego we Wrocławiu pod karą ekskomuniki, rezygnując z wszelkich roszczeń do tego czynszu, z czego 4 grzywny klasztor nabył, płacąc po 8 grzywien za każdą, natomiast pozostałe 8 tenże młynarz wydzierżawił wieczyście od klasztoru. Oficjał wrocławski, polecając Hankowi (Hanco) przestrzegać warunków umowy, równocześnie zatwierdził ją.

Świadkowie: Beldon z Prószkowa (Beldonus de Proskow), kanonik kościoła katedralnego wrocławskiego (Wratislaviensis), magister Jan de Grudencz (Johannes), doradca prawny konsystorza oficjała (Wratislaviensis), Mikołaj, syn Franczkona (Nicolaus Franczconis), Piotr z Ząbkowic Śl. (Petrus de Frankenstein), Jan Modelin (Johannes), notariusz publiczny oficjała wrocławskiego.

Pieczęć oficjała.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 325.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów