Rozmiar: 15909 bajtów

- 0558 -

1351, 24 XI, Wrocław (Wratislauia)

VIII Kal. Decembris

Karol, król czeski (Karolus Romanorum rex ... et Boemie rex), w odpowiedzi na prośbę prepozyta augustianów na Czechy i Polskę (Boemia, Polonia), magistra teologii Mikołaja (Nicolaus), za zgodą książąt (śląskich), dostojników królewskich i mieszczan wrocławskich (Wratislauiensis) funduje kościół i klasztor we Wrocła wiu (Wratislauia). W tym celu zatwierdza przedstawione w suplice granice placu pod budowę kościoła i klasztoru dla braci tej reguły, który niegdyś należał do mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis) Jana zwanego Stille (Johannes), usytuowany między dwoma murami i dwoma wałami miasta Wrocławia, po prawej stronie przy drodze w kierunku kościoła Bożego Ciała, w pobliżu rzeki Oławy (Olauia). Król nadaje ten plac wraz z przyległościami dla augustianów; których jednocześnie na okres usadowienia zwalnia się od wszelkiej jurysdykcji i innych obciążeń finansowych i rzeczowych. Wszystkim, którzy utrudnialiby realizację tej donacji, grozić ma kara pieniężna w wysokości 1000 grzywien.

Świadkowie: Bolesław, książę brzeski (Boleslaus ... Bregensis), Konrad, książę oleśnicki (Conradus Olsnicen[sis]), Kazimierz, książę cieszyński (Kazimirus Teschinensis), Bolko, książę opolski, Bolko świdnicki (Bolko Swidnicensis), Wacław, książę legnicki (Wenceslaus Legnicensis), książęta i możni, Walter de Meischburg (Waltherus), Bernard de Czinnemburg (Bernhardus), włodarz, Busco de Wilharticz, Hasko de Swereticz (Hasco), zarządca kamery królewskiej, Beczko z Wołczyna (Cunstadt), zarządca dworu królewskiego. Datum per manus Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus Wratisiauiensis episcopus), i Gerlacha, arcybiskupa mogunckiego, arcykanclerza kancelarii cesarskiej (Gerlacus Moguntinensis archiepiscopus).


Kopia: łac., WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 95, s. 14-15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów