Rozmiar: 15909 bajtów

- 0570 -

1351, 24 XII, Nysa (Nysa)

proximo sabato ante festum Nativitatis Christi

Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nycholaus de Lemberg), prokurator Nysy (Nysensis), stwierdza, że w jego obecności Jan z Goraszowic (Johann[es]) de Goraczkouicz) z żoną swoją Elżbietą (Elyzabeth), bratem Jetlinem (Jetlinus) i siostrami Anną (Amna) i Osanną (Osanna) zeznali, że sprzedali 1/4 łana we wsi Goraszowice (Goraczgowicz) ze wszystkimi przynależnościami i uprawnieniami Albertowi, synowi Vigilego (Albertus Vigilis), mieszczaninowi nyskiemu (Nysensis), i Małgorzacie (Marga[r]etha), żonie jego, oraz ich spadkobiercom za 4 1/2 grzywny. Prokurator nyski na specjalne polecenie Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), nieobecnego przy akcji prawnej, potwierdził ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie : Mikołaj Vülschüsselonus, Mikołaj z Lasocic (Nycholaus de Lesseth), Mikołaj Styborius (Nychola(us]), Mikołaj z Nowaków (Nychol[aus] de Nowak).


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 102, nr 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów