Rozmiar: 15909 bajtów

- 0600 -

1352, 24 I, Wrocław (Wratislauia)

indiccio quinto, mensis Januarius dies XXIIII

Teodoryk de Franke[n)uord (Theodericus), syn Teodoryka de Gesir, kleryk diecezji lubuskiej (Lubucensis) i notariusz publiczny, oznajmił, że w domu nieżyjącego ojca Apeczki (Apeczko) we Wrocławiu (Wratislauia) w obecności jego jako notariusza oraz świadków Apeczko, biskup lubuski (Apeczco ... Lubucensis), wystawił testament, w którym rozporządził spłacenie długów: Teodorykowi, archidiakonowi lubuskiemu (Theodericus ... Lubucensis), 13 grzywien, Kunonowi Hokoman (Cuno), mieszczaninowi frankfurckiemu (Frankenuordensis), 5 łokci płótna lowańskiego w cenie 1 skojca brandenburskiego za łokieć. Jest on również winien zmarłym Janowi de Kyrchhan (Johannes), archidiakonowi, 115 grzywien i 71/2 skojca, a Konradowi (Conradus), kustoszowi, 5 1/2 grzywny. Kolejno Apeczko wydał dyspozycje w związku z fundacją ołtarza pod wezwaniem św. Trójcy i św. Pawła Apostoła w miejscu pochówku jego brata Mikołaja zwanego Deyn (Nicolaus) w katedrze wrocławskiej (Wratislauiensis), na co przeznaczył 10 grzywien ze wsi Zwrócona (Proczan). Wszystko co pozostało z dochodów z tejże wsi, prawo patronatu nad nowym ołtarzem oraz pół wsi Zawsie (Noua Villa prope Nyzam), przekazał kapitule wrocławskiej, z zachowaniem dla siebie dożywotnio dziesięciny z Zawsia wraz z prawem patronatu nad Zwróconą. Po jego zgonie winny być one przekazane biskupowi wrocławskiemu. Z uzyskanych dochodów kapituła musi utrzymać lektora teologii, któremu będzie wypłacała 10 grzywien rocznie. Następnie rozporządził, aby na aniwersarze: magistra Piotra de Wokkenstat (Petrus), jego (tzn. Apeczki), matki Iliany (Uliana), brata Mikołaja (Nicolaus), ojca Deyn wypłacono obecnym kanonikom i wikariuszom odpowiednie sumy, których wysokość w dokumencie ściśle określił. Pozostałe pieniądze przeznaczył na rozdawnictwo chleba. Uczynił także legaty pieniężne na rzecz Piotra Apynburg (Petrus), swojego komornika, oraz Marcina (Martinus), kucharza, zapisując im po 3 grzywny. Kapitule lubuskiej przeznaczył 50 grzywien, z których winna ufundować ołtarz w kościele lubuskim (Lubucensis) dla zbawienia duszy Jana de Kyrchhan (Johannes). Resztę z owej sumy oraz wszelkie tegoroczne dochody z folwarku Opatowicz, który obecnie dzierżawi Mikołaj de Poytwynsdorf (Nicolaus), scholastyk lubuski, kapituła może zatrzymać do własnej dyspozycji. Tu zaznaczył, że zarządzający w Opatowicz Piotr, kustosz, nie uiścił dotychczas powinności z dochodów za okres dwóch lat w wysokości 40 małdratów zboża. Na egzekutorów testamentu biskup Apeczko wyznaczył Jana (Johannes), prepozyta, Teodoryka (Theodericus), archidiakona lubuskiego; oraz Henryka de Bancz (Henricus), archidiakona legnickiego (Legniczensis). Kolejno następuje wyliczenie książek, jakie Apeczko przekazał kapitule wrocławskiej (Wratislauiensis).

Świadkowie: Mikołaj, proboszcz w Borek (Nicolaus), Piotr Lipmannus z Ząbkowic Śl. (Petrus ... Frankensteyn), proboszcz w Bor, kanonicy lubuscy (Lubucenses).


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. V 23.
Kopia: tamże, Liber Niger, s. 112.
Druk: J. Lewański, Biskup Apeczko - uczony wrocławianin i obrońca polskiej racji stanu w wieku XIV, Zaranie Śląskie, R. XXII (1959), z. 2, s.15 n., przyp. 26.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów