Rozmiar: 15909 bajtów

- 0624 -

1352, 15 II, Awinion (Auinion)

die 15 mensis Februarii

Papież Klemens VI za pośrednictwem magistra Szymona z Legnicy (Simon de Legenicz), prokuratora Stolicy Apostolskiej, zwalnia na okres najbliższych dwóch lat Jana I, biskupa warmińskiego, od odwiedzania grobów św. św. Piotra i Pawła i składania sprawozdania papieżowi ze stanu diecezji.

Druk: J. Ptaśnik, Acta Camerae Apostolicae, II (1913), s. 58, nr 36.
Regest: Preussisches Urkb., V, l, s. 5, nr 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów