Rozmiar: 15909 bajtów

- 0681 -

1352, 7 V, Wrocław (Wratislauia)

Non. May

Henryk z Głogowa (Henricus), kanonik i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że przed trybunałem oficjała, Henryk zwany Schoneburn (Henricus), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), wraz z żoną Agnieszką (Agneth) przekazali kolegiacie Św. Krzyża we Wrocławlu w obecności wikariusza i prokuratora tego kościoła Niralda Reynczconis (Niraldus) 1 grzywnę rocznego czynszu z posiadłości, czyli domu (area siue domo) położonego we Wrocławiu (Wratislauia), w pobliżu nowej jatki, między domami Katarzyny (Katherina), wdowy po Cunadzie (Cunadus), i Gertrudy (Gertruda), wdowy po Tylonie zwanym Lybiskint (Tylo), niegdyś mieszczanach wrocławskich (Wratislauiensis), czyli w pobliżu placu (area) kościoła Św. Krzyża i rektoralnej kaplicy św. Marcina, na zakup wina mszalnego za zmarłego Teodoryka (Theodoricus). Posiadłość tę pełnomocnicy Teodoryka, tj. Henryk (Henricus), kustosz lubuski (Lubucensis), i zmarły już magister Emeryk (Emericus), fizyk i mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), spełniając jego ostatnią wolę, nabyli już wcześniej od Henlina (Henlynus) zwanego Retberlin, mieszczanina wrocławskiego.

Świadkowie: Jan Conplatht (Johannes), kanonik kolegiaty Św. Idziego, magister Jan de Grudencz (Johannes), doradca konsystorza wrocławskiego (Wratislauiensis), Mikołaj Franczconis (Nicolaus), piotr (Petrus) i Jerzy (Georgius), bracia zwani z Ząbkowic Śl. (Frankenstein), Jan Modelici (Johannes), notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne nr 97, 1352, 7 V, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów