Rozmiar: 15909 bajtów

- 0694 -

1352, 26 V, Wrocław (Wratislauia)

indiccione quinta die sabbati vicesimosexto mensis May

Piotr Conradi z Ząbkowic Śl. (Petrus ... Frankinstein), kleryk diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, stwierdza, że Henryk (Henricus), scholastyk wrocławski, z polecenia biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus rozstrzyga spór między opatką i konwentem klarysek wrocławskich a Janem (Johannes), wówczas prepozytem, Jakubem (Jacobus), kanonikiem kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu, i Mikołajem (Nicolaus), braćmi i synami zmarłego Gyska de Reste (Gysco), oraz Janem z Głogowa (Johannes de Glogouia), jego spadkobiercami i Henlinem z Głogowa (Henlinus de Glogouia), z żoną i spadkobiercami. Proces wynikał ze sporu o 10 grzywien czynszu ze 100 grzywien, jakie nadał klaryskom Gysco de Reste ze swoich dóbr we Wrocławiu i poza miastem po wstąpieniu do tegoż klasztoru jego córek, nieżyjącej już Heleny (Helena) i Gertrudy (Gertrudis). Drugim powodem sporu są szkody, jakie wyrządzili spadkobiercy Gyscona de Reste w folwarku klarysek Strachowice (in allodio Strachowicz) położonym między Żernikami (Nouaecclesia), Jerzmanowem (Hermannivilla) i Krzebtowem (Criptoria). W imieniu klarysek skargę, jak i ich prawa do przedmiotu sporu przedstawił prokurator kapituły wrocławskiej Jan (Johannes), notariusz. W sentencji Henryk, scholastyk, przysądził sporne 100 grzywien klaryskom, zobowiązując Jana de Reste, kanonika głogowskiego (Glogouiensis), do wypłacenia tej sumy. Jednocześnie zwolnił Henlina z Głogowa (Henlinus de Glogouia), mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis), od tego ciężaru. Sędzia nałożył także obowiązek uiszczenia opłat sądowych: Janowi i Jakubowi - 5 grzywien, a Henlinowi z Głogowa -1, 5 grzywny.

Świadkowie: Mikołaj de Schellindorph (Nicolaus), kantor głogowski (Glogouien[sis]), Beldo z Prószkowa (Proskow), kanonik wrocławski (Wratislauiensis), Piotr de Leslauia (Petrus), Jan de Grudencz (Johannes), doradca konsystorza wrocławskiego (Wratislauiensis), Jan Jacobi de Wladislauia (Johannes) i Piotr Conradi de Frankensteyn (Petrus), notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. D 50.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów