Rozmiar: 15909 bajtów

- 0701 -

1352, 11 VI, Krzeszów (Gryssaw)

in die sancti Barnabe Apostoli

Bolko, książę Śląska pan Książa i Świdnicy (Bolko ... dux Slesie dominus de Furstinberg et in Sweidenicz), stwierdza, że na prośbę opata cystersów w Krzeszowie (Grissaw) zatwierdza nadania uczynione na rzecz tegoż klasztoru przez jego poprzednika księcia świdnickiego Bolka (Bolko), fundatora tegoż konwentu, oraz innych książąt, a mianowicie następujących wsi w okręgu kamiennogórskim (Lanäishut): Gorzeszów (Gurtelsdorf), Jawiszów (Heynichdorf), Kochanów (Trawtlibsdorf), Hermisdorf, ze wszystkimi prawami i dochodami, wyższym i niższym sądownictwem, miasto Lubawka (nove civitas Lubauia) z okręgiem i pobliskimi wsiami: Błażkowa (Blasiesdorf), Olszyny (Kaczbach), Konigsheyn, Stubyn, Jurkowice (Dittirsbach), Lipienica (Lindenow), Grunaw, Błażkowa k. Janiszowa (Blasiesdorf, Janisbach), Czadrów (Cedir), służbę konną z części miasta Kamienna Górá (Landishut), prawo połowu ryb w rzekach aż do Bobru (Bober). Wystawca uwalnia klasztor od wszelkich ceł na terenie księstwa, od wszelkich powinności z tytułu prawa książęcego ze wszystkich wsi, które są już lokowane, oraz tych, które w przyszłości będą przez ten klasztor lokowane. Wystawca nadaje miasto Lubawkę (Lubauia) ze wszystkimi prawami i pełnym sądownictwem. Poleca starostom, sędziom i innym urzędnikom księstwa świdnicko-jaworskiego (Sweidenicensis Jawrensis) przestrzegać nadanych przez księcia praw klasztorowi krzeszowskiemu. Książę zatwierdza klasztorowi w posiadaniu miasto Chełmsko Śl. (Schonenberg), z wyższym i niższym sądownictwem oraz wsie: Olszyny (Kaczbach inferior), Błażejów (Blasiesdorf inferior et superior), Dobromyśl (Kindelsdorf), Merkelsdorf, Wójtowa (Foytczdorf), Lewtoldisdorf, Krzeszówek (Newdorf ), Uniemyśl (Bertolsdorf), Okrzeszyn (Albirdorf) z prawem patronatu, z obciążeniami z tytułu prawa książęcego, nadaje wystawca klasztorowi prawo eksploatacji złóż mineralnych znajdujących się na terenie księstwa, zatwierdza w posiadaniu klasztoru 5 łanów w Ptaszkowie (Vogilsdorf), z których dochód wynosi 11 grzywien, 1 wiardunek i 3 denary oraz 20 kamieni łoju z 4 ław mięsnych w Kamiennej Górze (Landishut). Zatwierdza w posiadaniu wieś Stare Bogaczowice (Reichenaw) i sołectwa w Chwaliszowie (Qwolisdorf), Sady Górne (Bawmgarthen superior) ze wszystkimi prawami, 7 wiardunków z sądownictwa wyższego i niższego w Wierzchosławicach (Wirknsdorf) oraz miejscowego 1 wiardunek i 2 kapłony. W Święcu (Swencz) książę nadaje i zatwierdza dobra feudalne z wyższym i niższym sądownictwem, zatwierdza 1 miarę soli w Bolkowie (Bolkinhayn) oraz posiadanie 3 jatek, wieś Szczawienko (Nedirsalczborn) z folwarkiem (allodium) położonym k. kamiennego mostu z wyższym i niższym sądownictwem, którym mają zarządzać opat lub jego urzędnicy z miejsca zwanego popularnie "of der Scheiben". We wsi Pełcznica (Pulsenicz) książę zatwierdza 13 prętów ze wszystkimi prawami, które ma uprawiać Henryk Molberg (Heynricus). W Strzegomiu (Stregonia) nadaje i zatwierdza klasztorowi 6 ław mięsnych, które dają dochód w wysokości 1 grzywny srebra, 7 ław mięsnych tamże o dochodzie 2 kamieni łoju na św. Marcina, 1 ławę chlebową o dochodzie 1/2 grzywny w dwóch terminach na św. Walpurgii (1 V) i św. Michała (29 IX). W Starym Strzegomiu (antiqua Stregonia) nadaje i zatwierdza dochód w wysokości 4 grzywien srebra, posiadanie wsi Goduszyn (Gotczdorf) ze wszystkimi prawami, wolną od obciążeń prawa książęcego o dochodzie 16 3/4 wiardunku, wieś Uniemyśl (Bertilsdorf) nadaje i zatwierdza ze wszystkimi prawami, wolną od obciążeń prawa książęcego, od służby konnej oraz wszelkich obciążeń, wieś Saltirhawse wolną od wszelkich obciążeń, ze wsi Schreibersdorf circa civitatem Sweidenicz dochód w wysokości 8 grzywien i 8 skojców, zwalniając klasztor od wszelkich powinności z tej wsi na rzecz księcia, ze wszystkimi prawami, wyższym i niższym sądownictwem. Mieszkańcy tych posiadłości nie mają podlegać innemu sądowi niż opata lub sądowi ustalonemu przez niego. Wystawca osadza w w.w. wsi Schreibersdorf 4 kowali, 2 szewców, 2 piekarzy i 2 rzeźników. Książę zakazuje swoim urzędnikom ingerencji w sprawy dotyczące nadań na rzecz klasztoru krzeszowskiego. Książę nadaje klasztorowi dochód z 50 łanów należących do miasta Jawora (Jawor) w wysokości 12 małdratów i 4 miar zboża. W mieście Jaworze wystawca nadaje klasztorowi 2 ławy mięsne, z których jedna daje dochód 10 kamieni łoju, a druga 1 grzywnę oraz 1 wiardunck z domu kupców (camera mercatoria) tamże. Również w Jaworze 2 ogrody, z których 1 daje dochód 9 skojców, a drugi 6 groszy. Ze wsi Sichów (Seichen) dochód 10 1/2 skojca. Z dochodów w Jeleniej Górze (Hirsberg) 1/2 grzywny w srebrze. Bolko wszystkie w.w. nadania zatwierdza klasztorowi cystersów w Krzeszowie.

Świadkowie: Kekelo de Czirnen, Ulryk (Ulricus) i Reynczko bracia zwani Schoff, Konrad de Czirnen (Cunradus), rycerze, Lupoldus de Uchtericz, Mikołaj de Syfferdow (Nicolaus), Piotr de Czedlicz (Petrus), protonotariusz książęcy qui presentia habuit in commisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 83, nr 94.
Kopia: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1352, 11 VI (niekompletna).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów