Rozmiar: 15909 bajtów

- 0710 -

1352, 25 VI, Ząbkowice (Frankinsteyn)

er. secunda infra octavas sancti Johannis baptiste

Rudger de Hugwicz (Rudgerus) junior, starosta ząbkowicki (Frankinsteynensis), z upoważnienia Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karolus rex Romanorum et Boemie rex), zatwierdza wyrok sądu arbitrażowego, jaki wydali w jego oraz świadków obecności rozjemcy, panowie: Konrad de Rybnicz (Conradus), Mikołaj z Rękowa (Nicolaus de Rankow) i rajcy ząbkowiccy (Frankinsteynenses): Mikołaj Berwici (Nicolaus), Piotr Niger (Petrus), Mikołaj Magistri (Nicolaus, Jan Monachus (Johannes), rozstrzygając spór między Syghardem (Syghardus), opatem klasztoru kamienieckiego (Kamenczensis), a Ditkiem (Ditko) i Ludwikiem (Ludewicus) braćmi zwanymi Probisthayn (por. dok. z 8 V 1352, Ząbkowice Śl., nr 683).

Świadkowie: Zuringus i Henryk de Bebirsteyn (Henricus), Stefan de Rychenbach (Steffanus), Konrad de Rybnicz (Conradus), Mikołaj z Rękowa (Nicolaus de Ranckow), w.w. rozjemcy, Arnold z Pieszyc (Arnoldus de Petirswalde) i Jan (Johannes), notariusz starosty.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 147.
Druk: CDS, X, s. 185-186, nr 230.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów