Rozmiar: 15909 bajtów

- 0717 -

1352, 2 VII Wrocław

VI Non. mensis Julii

Jan de Lessyk (Johannes), prepozyt lubuski (Lubuczensis), Lutko de Kulpa, kantor w kolegiacie Św. Krzyża we Wrocławiu, Jan Conoplath (Johannes), kanonik w kolegiacie Św. Idziego we Wrocławiu, Mikołaj Franczconis (Nicolaus), rozjemcy, ogłaszają wyrok dotyczący placu położonego na prawo od kaplicy św. Marcina w wielkim grodzie wrocławskim (in magno castro Wratislauiensi) w sporze między opatem i konwentem premonstratensów Św. Wincentego koło Wrocławia (prope Wratislauiam) i Janem (Johannes), rektorem kaplicy św. Marcina z jednej, a Janem de Rychinbach (Johannes), kanonikiem, i kapitułą kolegiaty Św. Krzyża z drugiej strony. Rozjemcy w sentencji wyroku przyznają ów plac tejże kaplicy i jej rektorowi, tak jak to było dawniej, a Jana de Richinbach zobowiązują do zapłacenia z racji poniesionych kosztów w tym sporze 5 grzywien opatowi i konwentowi premonstratensów i 4 grzywny rektorowi kaplicy. Dalsze postanowienia arbitrów dotyczą budynków położonych naprzeciw dworu Konrada de Vlat (Conradus), drewnianego płotu rozdzielającego parcele kaplicy św. Marcina i Jana de Rychinbach oraz szczegółowo wytyczają granice spornego placu.

Świadkowie: bracia: Konrad z Wrocławia (Conradus de Wratislauia), Mikołaj z Oławy (Nicolaus de Olauia), franciszkanie konwentu św. Jakuba we Wrocławiu, Jan z Nysy (Johannes de Nyza), pleban kościoła w Sygrod, i Henryk Petri z Wrocławia (Henricus ... de Wratislauia), notariusz publiczny. Instrument notarialny spisał i umieścił znak notarialny Jerzy Conradi z Ząbkowic Śl. (Georgius ... de Frankinsteyn), kleryk diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) i notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. A 28.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 117.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów