Rozmiar: 15909 bajtów

- 0752 -

1352, 13 IX, Wrocław (Wratislauia)

Id. Septembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), zatwierdza dokument Konrada z Turowa (Conradus de Thurow), prokuratora kurii wrocławskiej, z 28 III 1352 r. (por. nr 656).

Świadkowie: Mikołaj de Panowicz (Nicolaus), Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), Jakub Augustianin junior, kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), Bogussius, prepozyt litomierzycki (Luthomericensis) i kanonik u Św. Idziego we Wrocławiu, Konrad (Conradus), prokurator biskupi we Wrocławiu (Wratislauiensis), Jan Danyelowicz (Johannes), proboszcz w Parua Stynauia, kapelan, i Stanisław z Czerwonego Kościoła (Stanislaus de Ruffa Ecclesia), notariusz biskupi.

Pieczęć biskupa Przecława.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. KK 9.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 27 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów