Rozmiar: 15909 bajtów

- 0754 -

1352, 20 IX, Wrocław (Wratislauia)

XII Kal. Octobris

Henryk z Głogowa (Henricus de Glogouia), kanonik i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), widymuje dokument biskupa wrocławskiego Przecława (Preczlaus episcopus Wratislauiensis) dla krzyżowców Św. Macieja we Wrocławiu z 8 V 1344 r. Ujazd (por. Regesty śląskie, pod red. W. Rorty, t. I, s. 69, nr 179) oraz poleca Janowi Pauli de Policz, klerykowi praskiemu (Johannes Pauli de Policz clericus Pragensis), notariuszowi publicznemu, spisać ten dokument.

Świadkowie: magister Beldo, Jan z Lubeki (Tohannes), kanonik katedralny, Jan Conoplath (Johannes), Otto, Jan kaznodzieja (Johannes) i magister Jan de Lindenow (Johannes), kanonicy u Św. Idziego we Wrocławiu (Wratislauia) oraz Jan Pauli de Policz, kleryk praski (Johannes.... Pragensis), notariusz publiczny, który spisał ten dokument.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 165.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów