Rozmiar: 15909 bajtów

- 0765 -

1352, 9 XI, Wrocław (Wratislauia)

V Id. mensis Novembris

Andrzej de Rosslawicz (Andreas), kanonik i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Jan Conoploch (Joannes), syndyk i prokurator klasztoru joannitów Bożego Ciała we Wrocławiu (prope Wratislauiam) z jednej strony, a z drugiej Peczko zwany Stenczil, mieszczanin wrocławski (Wratislaviensis), dokonali aktu nadania i przyjęcia darowizny w.w. Peczka w.w. klasztorowi w postaci 5 grzywien rocznego czynszu ze swoich dóbr we wsi Kzolicowicz, z których 3 przekazuje dożywotnio Mikołajowi (Nicolaus), mnichowi w. w. klasztoru, a swojemu krewnemu. Po śmierci owego Mikołaja, czynsz ten w całości ma przypaść klasztorowi joannitów. Wystawca zatwierdza to nadanie pod karą ekskomuniki.

Świadkowie: Paweł, scholastyk kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Paulus ... in Wratislauia), Mikołaj Ryk (Nicolaus), altarzysta w katedrze Św. Jana we Wrocławiu (Wratislauia), Jan de Otynama (Joannes) i Jan Modelici (Joannes), notariusz publiczny.


Druk: A. Knoblich, Geschichte d. Corporis - Christi Pfarrei in Breslau, Breslau 1862, s. 151.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów