Rozmiar: 15909 bajtów

- 0794 -

1353, 2 I, Trzebnica (Trebnicz)

IV Non. Januarii

Agnieszka, opatka klasztoru cystersek w Trzebnicy (Agnes ... Trebnicensis) w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis), oświadcza, że Jakub zwany Poduszka (Jacobus ... Paduscho), mieszczanin trzebnicki (Trebnicensis), kupił młyn od Katarzyny (Katherina), wdowy po Hermanie (Hermann), i jej córek Hanny (Ganna), Adelajdy (Adylheida) i Gertrudy (Gerdrud) oraz za zgodą jej pozostałych krewnych. Młyn ten posiadał niegdyś tytułem kupna Chwałek (Qualikon). Jakub i jego spadkobiercy zostali zobowiązani do płacenia klasztorowi 3 grzywien czynszu. Jeśli zechce on w przyszłości wybudować młyn o 2 kołach, klasztor udzieli zgody. Opatka postanawia również, aby droga do młyna była wolna.

Świadkowie: Elżbieta Helmboldi (Elinabeth), przeorysza, Anna, piwnicza, Zofia (Sophia), szpitalniczka, Piotr (Petrus), kustosz, Otto, przeor, Jan (Johannes), piwniczy, brat Piotr (Petrus), mistrz winiarski, Herman (Hermannus), sędzia dworski i wójt trzebnicki (Trebnicensis), Bieniek (Benkonus), sołtys z Pawłowic (de Paulo), Mikołaj de Malczcov (Nycolaus) i jego brat Janusz (Januscho), Jan Vinger (Johannes) Wojciech Lelin (Woyzcecho), Mikołaj Poduszka (Nycolaus Poduchonus), Mikołaj Rabin (Nycolaus), mieszczanie trzebniccy (Trebnicenses), i Jakub Ploder (Jacobus) „de Polonicali villa".


Oryg.: łac. WAP Wrocław, sygn. Rep. 125, nr 204.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów