Rozmiar: 15909 bajtów

- 0805 -

1353, 18 I, Ellende curia

proxima sexta fer. ante diem beate Agnetis Virginis

Bracia Jan (Johannes), rycerz, i Albert (Albertus) zwani Pack (Pok) uznają wyrok wydany przez Piotra (Petrus), plebana w Leśnicy (Lezna), sędziego polubownego w ich sporze z Mikołajem (Nycolaus), opatem klasztoru w Lubiążu (Lubens) w diecezji wrocławskiej (Wrat[islauiensis)), toczonym o jaz (eyn Wer) położony między młynem folwarku Ellende a dobrami braci Pack w Praczach Odrzańskich (Protsch). Sędzia nakazał, aby tama była wyższa niż brzegi i umocniona dwoma okutymi żelazem palami, nie wolno też jej przenosić. Rybołówstwo po obu brzegach od jazu do młyna przyznał sędzia klasztorowi lubiąskiemu (Lubensis), jak też i sam młyn. Rybołówstwo na rzece Leśnicy (Lezna) powyżej jazu i od wyspy do Odry (Odera) po obu brzegach ma być wspólne. Wyspa zwana eyn Werd z tyłu młyna ma należeć do konwentu lubiąskiego wraz z rybołówstwem na obu kanałach. Wystawcy zobowiązują się nie wyrządzać szkód posiadłościom klasztornym. Opat Mikołaj ma płacić wystawcom 7 grzywien czynszu oraz 2 grzywny czynszu z młyna w Borowie (Borow).

Świadkowie: Jan z Legnicy (Johannes de Legenitz), dawny opat, Jan z Krzydliny (Johannes de Crzidla), kantor, Eyko, włodarz folwarku w Ellende - mnisi z Lubiąża (Lubens), Jan (Johannes), niegdyś sołtys w Mutkir, i Mikołaj (Nicolaus), jego syn, Hanco i Albert (Albertus) Turyngowie (Turinges), komornicy i służebni rzeczonego opata.

Pieczęć wystawców.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 186.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów