Rozmiar: 15909 bajtów

- 0844 -

1353, 14 III, Wrocław (Breslav, Wratislavia)

am Dornstage nach dem Sontage als man singert yn der heiligen Kirchin Judica fer. quinta post dominicam qua Judica in ecclesia Dei decantatur

Konrad Falkinhain (Conrad Falkenhayn, Conradus Falkynhayn), starosta wrocławski (Breslaw, Wratislauiensis), z ramienia króla czeskiego (Behmen, Boemie) zatwierdza wyrok w sporze granicznym toczonym przez krzyżowców z gwiazdą Św. Macieja we Wrocławiu (Breslaw, Wratislauia) z jednej strony, a wieśniakami ze Św. Katarzyny (sancte Kathern, sancte Katherina) z drugiej. Spór dotyczył przebiegu granicy naprzeciw wsi Bliż (Bliscowicz) między polami wsi: Św. Katarzyna i Siechnice (Zethniz, Czechnicz). Krzyżowców reprezentowali Jan Kolwicz (Johannes Kolwiz, Johannes Kolwicz), mistrz, i Jan Gebeler (Johannes), przeor, oraz Jan Baran (Johannes), pleban kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu (Breslaw) Wratislauia). Stronę przeciwną reprezentowali w imieniu Zofii (Sophia), wdowy po Janie Małym (Hannco Cleyne, Johannes Parvus), Helwig (Helwicus), Gunter (Gunterus, Guntherus), Piotr Bawar (Petir Beyer, Petrus Bavarus) i Dominik (Dominck, Dominicus), mieszczanin wrocławski (Breslaw, Wratislauia). Sędziami obie strony uznały Konrada Kesthen (Conrad, Conradus), Henryka Kule (Heinrich, Henricus), Henryka z Molnsdorf (Heinrich von Molnsdorff, Henricus de Molnsdorph), Guncelina Kule (Gunzel, Gunczelinus), Konrada Wyner (Conrad, Conradus Romer) i Jakuba de Sacheriz (Jacob Zatheriss, Jacobus). Sędziowie wyznaczyli granice od pewnego drzewa ze znakiem krzyża w lesie Stoschkow aż do kopców zwanych pospolicie Kopicze (Coppitze) z takimiż znakami. Sędziowie nakazali też obu stronom coroczne odnawianie znaków granicznych. Dwie drogi prowadzące od wsi Św. Katarzyna do pastwiska tejże wsi mają należeć tak jak dotychczas do obu procesujących się stron. Krzyżowcom przyznaje się wyłączne prawo połowu ryb w Oławie (Olaw, Olawa), natomiast wieśniakom prawo użytkowania obu brzegów.

Świadkowie: Jan Stopicz (Johannes Stoppin, Stoppicz), Herman Purgin (Herman Burgin, Hermannus Purgin), Mikołaj ze Strachowic (Nicolaus von Strachowiz, Nicolaus de Strachwicz), Henryk z Molnsdorf (Heynricus, Henricus), Paczko Radak (Panczke, Panczko Radag), Peczko de Richinbach (Peczke von Rychenbach), Peczko Stengil (Stengel), Hanko z Urazu (Hancko von Awras, Hanco de Owras), feudałowie, i Dytmar de Meckebach (Ditterich von Mekebach, Dithmarus), kanonik i kanclerz ziemi wrocławskiej (Breslaw, Wratislauia).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: w dwóch ekspedycjach: niem., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 170; łac., tamże, nr 171.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów