Rozmiar: 15909 bajtów

- 0910 -

1353, 29 VII, Wrocław (Wratislauia)

IV Kal. Augustii

Wacław I i Ludwik, bracia, książęta Śląska, dziedzice Legnicy, Brzegu i Oławy (Wenceslaus primus Ludowicus duces Slezie et veri heredes Legnicensis, Bregensis et Olaviensis), oświadczają, że za zgodą swych doradców sprzedali za 180 grzywien wszystkie prawa książęce w całej wsi Bolechów w dystrykcie oławskim (Bolechow distictus Olaviensis) Janowi (Johannes), prepozytowi, Kunczkowi (Cunczco), dziekanowi, Janowi (Johannes), archidiakonowi, Mikołajowi (Nycolaus), kantorowi, i całej kapitule kościoła NMPanny w Głogowie (Glogoviensis).

Świadkowie: Gawin Abstacz (Gavinus), Hartung de Sulcz (Harthungus), rycerze, Fryczko de Landiscron (Friczco), Hanko Engelgeri (Hanco), Niczko Bawar (Niczco Bavarus), Stefan Trache (Stephanus), wasale książąt, i Mikołaj (Nicolaus), pierwszy dziekan legnicki (Legniczensis), protonotariusz książęcy qui presentia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 76, nr 69.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów