Rozmiar: 15909 bajtów

- 0933 -

1353, 20 X, Kłodzko (Glacz)

nechsten Suntage nach sand Gallen tag

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Niclas Herzog von Slesien und Her zu Minsteberg), obiecuje rycerzowi Beneszowi zwanemu z Choustnik (Benesch vom Chusnik), burgrabiemu i staroście kłodzkiemu (Glacz), przybyć do Kłodzka za 14 dni i odpowiedzieć na stawiane mu zarzuty przez jego brata Macieja z Trenczyna (Mathias von Trentsch). Dokument umocniony pieczęciami wystawcy, Hanka von Knoblouchsdorff (Hancke) i miasta Kłodzka (Glacz).

Druk: ACRB, II, s. 342-343, nr 281.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów