Rozmiar: 15909 bajtów

- 0951 -

1353, 6 XII, Wrocław (Wratislauia)

in die sancti Nicolai pontificis gloriosi

Wilhelm (Wilhelmus), opat klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia), zaświadcza, że Peczko (Peczco), dziedziczny sołtys w Kilianowie pod Kątami Wrocławskimi (Lantow prope Kanth), sprzedał swoje sołectwo z 3,5 wolnymi łanami mieszczaninowi kąckiemu (Kanthensis) Janowi Okeliczowi (Johannes Okkelicz) za 76 grzywien groszy praskich. Opat zatwierdza tę sprzedaż i nadaje rzeczone sołectwo jako dziedziczne lenno Janowi Okeliczowi wraz z trzecią częścią dochodu z sądownictwa z wyjątkiem sądownictwa wyższego, z którego trzecia część przypada opatowi. Sołtys ma zapewnić trzy razy w roku posiłek (prandium) dla mnichów lub płacić w zamian 1 wiardunek. Chłopi uprawiający pola opata we wsi Kilianów zobowiązani są płacić klasztorowi 1 wiardunek, 1 małdrat potrójnego zboża (4 miary pszenicy, 4 żyta i 4 owsa) i ćwierć miary najlepszego grochu. Opat zezwala też Janowi Okeliczowi trzymać 1 wolną owczarnię.

Świadkowie: Jan Pastricz (Johannes), przeor, Mikołaj z Oleśnicy (Nicolaus de Olsna), kantor, Demhardus z Ząbkowic (Frankenstin), piwniczy, Jan Platneri (Johannes), spadkobierca Daniela z Brzegu (Daniel de Brega).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 338.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów