Rozmiar: 15909 bajtów

- 0954 -

1353, 18 XII Awinion (Avinion)

XV Kal. Januarii. Pontificatus nostri anno primo

Papież Innocenty VI (Innocentius) potwierdza opatowi i konwentowi cystersów w Lubiążu w diecezji wrocławskiej (Lubens Wratislaviensis diocesis) prawo patronatu nad kaplicą św. Wawrzyńca na zamku w Legnicy (Legnitz), darowane im niegdyś przez Bolesława księcia Śląska (Boloslaus vel Boleslaus dux Slezie), a następnie potwierdzone przez biskupa Nankera (Nankerus) i kapitułę wrocławską.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., w dwóch jednobrzmiących ekspedycjach, WAP Wrocław, sygn. Rep. 9l, nr 316 i 317.
Druk: VMPL, I, s. 552-553, nr 730.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów