Rozmiar: 15909 bajtów

- 0988 -

1354, 26 I, Nysa (Nysa)

VII Kal. Februarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Jakub de Stachow (Jacobus), gwardian klasztoru franciszkanów w Nysie (extra muros Nysenses), z jednej strony, a z drugiej strony rajcy nyscy (Nysenses), a mianowicie: Piotr Puswange (Petrus), Krystian z Tyńca (Cristanus de Tincz), Piotr Coci (Petrus), Mikołaj Vgil (Nicolaus), Jan Bekke (Johannes), Jakub Wenke (Jacobus), Kunadus Drysicmarc (Cunadus), Merklinus z Głębinowa (de Glumpinglow) oraz Albert Vigil (Albertus), w imieniu pospólstwa zawarli ugodę w sprawie dwóch spornych łąk leżących w pobliżu w.w. klasztoru postanawiając, że łąka większa ma stanowić wyłączną własność klasztoru, mniejsza zaś ma być użytkowaną wspólnie, z tym że zabrania się zbiorowego wypasu przez obie strony na niej bydła i trzody, dopuszczając wypas pojedynczych sztuk. Ponadto rajcy mają tępić uprawiany nierząd na tym terenie, natomiast klasztor zobowiązany jest do pielęgnacji posadzonych wierzb wokół fosy otaczającej klasztor, a także do otwierania bram klasztornych w określonych dniach i porach celem umożliwienia przejścia na w.w. łąkę.

Świadkowie: Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom) i Jakub Augustini (Jacobus), kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), Jan z Raciborza (Johannes de Rathibor), proboszcz nyski (Nysensis), Mikołaj z Lwówka (Nicolaus de Lemberg), proboszcz w Otmucbowie (Othmuchow), Heydinricus Sthosche, Jan de Waldow (Johannes), starosta nyski (Nysensis), Albert z Zatora (Albertus de Zator), notariusz biskupi. Ugoda ta została zawarta w obecności Michała z Zatora (Michaelis de Zator), kleryka krakowskiego (Cracouiensis), notariusza publicznego, równocześnie notariusza biskupa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Fragment pieczęci.


Oryg.: łac., WAP Opole, sygn. Dok. m. Nysy, 1354, 26 I, Nysa.
Druk: MGF, Urkb. I, s. 57, nr 108.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów