Rozmiar: 15909 bajtów

- 0992 -

1354, 10 II, Wrocław (Wratislauia)

IV Id. Februarii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), na prośbę kanoników kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia), a mianowicie : Jencza (Jenczo), prepozyta, Ludka de Culpen (Ludko), kantora, Haulusa de Waczenrode (Haulus), scholastyka, Piotra (Petrus), kustosza, Piotra de Czedlicz (Petrus), Konrada de Vtoc (Conradus), Jana z Rusinowej (Johannes de Russendorf), Piotra de Zenicz (Petrus), Jana de Prus (Johannes), Klemensa z Wiązowa (Clemens de Wanczow), Jana Kiczoldi de Hoberg (Johannes), Haulusa Czamborii (Haulus), Jana Sydelei (Johannes) i Jakuba de Reste (Jacobus), zatwierdza statuty w.w. kolegiaty ustanowione 4 II 1354 r., tj. wspólnotę majątku członków kolegiaty w sprawach ewentualnego wydalenia z kolegiaty decydować ma kapituła kolegiacka z zachowaniem jednak prawa deponowanego apelacji do biskupa, występujący z kolegiaty zachowują prawo przedstawiania kandydatów na swoje miejsce, nad nienaruszalnością dochodów i praw kolegiaty czuwać ma syndyk, święta: Heleny oraz męczeństwa i translacji św. Stanisława mają być uroczyście obchodzone, na cele związane z tymi obchodami Klemens z Wiązowa fundował swój ogród położony na terenie osady walońskiej we Wrocławiu (Platea Galliconim), zobowiązuje się kanoników i prałatów w.w. kolegiaty do zachowania tajemnicy w sprawach kolegiaty, równocześnie Piotr (Pettus), kustosz tejże kolegiaty, przeznacza na jej oświetlenie 16 grzywien i 6 skojców.

Świadkowie: Piotr z Bytomia (Petrus de Bytom), kanonik wrocławski (Wratislauiensis), Konrad, proboszcz w Turowie (Conradus ... in Thurow), prokurator dworu biskupiego, Jan z Toszka (Johannes de Thost), prepozyt szpitala brzeskiego (Bregensis), Mikołaj z Bytomia (Nicolaus de Bytom), altarzysta i wikariusz wrocławski (Wratislauiensis), oraz Albert Michaelis z Zatora (Albertus ... de Zator), kleryk diecezji krakowskiej (Cracouiensis) i notariusz publiczny, który był obecny przy zatwierdzaniu owych statutów i spisał ten dokument.


Transumpt: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. kolegiaty Św. Krzyża, 1354, 22 III, Wrocław.
Druk: J. Heyne, Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, I, Breslau 1860, s. 564-566, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów