Rozmiar: 15909 bajtów

- 1081 -

1354, 23 VIII, Gryfów Śląski (Greiffenberg)

an Sanct Bartholomei Abunt

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolcko ... Herzog in Schlesien, Herr von Furstenberg und zur Schwiednitz), nadaje miastu Gryfów Śląski (Greiffenberg) następujące prawa i przywileje: prawo wolnego targu tygodniowego w każdą sobotę, wolny targ solą ze wszystkimi prawami i korzyściami, pozwala kupcom w czasie trwania targu otwierać kramy o każdej porze dnia, władze miejskie mogą jednak ograniczać czas sprzedaży soli jedynie dla kupców obcych, którzy nie mogą również sprzedawać soli detalicznie, jeżeli kupcy nie przestrzegają tych postanowień, władze miejskie mają prawo odebrać im prawo sprzedaży, mieszczanie mogą co rocznie wybierać burmistrza, rajców i mistrzów cechowych, burmistrz i rajcy mają prawo pobierania co roku podatku od nieruchomości, jak również podwyższać go lub zmniejszać jego wysokość, a także obowiązek przekazywania jego części, tzn. 17 grzywien, burgrabiemu gryfowskiemu (Greifenstein), prawo do posiadania i naprawiania naczyń do warzenia piwa. Rajcy mają prawo ustalania corocznie miar i wag, miasto ma prawo karania różnych przestępców, zabraniania handlu w okręgu miejskim, w obrębie zaś mili miejskiej rzemiosła. Bez zgody rady miejskiej nie wolno niczego budować w okręgu mili miejskiej nad Kwisą (Qweiss), prawo wolnego połowu ryb w środę, piątek i sobotę przed południem, wolne pastwisko nad rzeką Oldzą (Ellssenbach) a przestępstwa popełniane na tym pastwisku mają podlegać sądownictwu miejskiemu z wyjątkiem przestępstw podlegających sądownictwu księcia, książę daje w.w. miastu również prawo sądzenia przestępców w obrębie okręgu miejskiego. Raz w roku w Gryfowie Śl. (Greiffenberg) sąd na trzygodzinnym posiedzeniu, złożony z sołtysów i dwóch ławników z każdej wsi w okręgu miejskim, miał prawo kontrolować działalność sądu burgrabiego, w wypadku nie przybycia sołtysów i parafian z okręgu miejskiego do Gryfowa z wieńcami na Wniebowstąpienie, miasto miało prawo karać ich 1 grzywną.

Świadkowie: Jan von Schtwitz, Heincke von Redern, Herman Syanisel, Hinkin von der Czirla, Otto von Bantz i Piotr von Zedlitz, pisarz krajowy.


Transumpt: niem., WAP Wrocław, sygn. Archiwum Schaffgotschów, Dokumenty, Fach XVIII-XIX, nr 10 a i b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów