Rozmiar: 15909 bajtów

- 1082 -

1354, 12 IX, Kłodzko (Glacz)

an dem nehsten freytage nach unser frawen tag

Ławnicy miasta Kłodzka (Glacz), mianowicie: Jan Czetirwange (Johannes), Cunat Herolt, Mikołaj Cunewald (Niclas), Henryk von Wunschilburg (Heinrich), Piotr Gremil (Petrus), Mikołaj von der Wilcz (Nickel), Miczko Beme, Mikołaj Blyweger (Nickel), Heinel Schram, Pesco Hopffel, Pesco Waldil, Welczel Beck, stwierdzają, iż za zgodą Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karel, Romischen keysers), i z woli starszych cechów Benesch von Chusing, starosta kłodzki, rozstrzyga spór między mieszczanami kłodzkimi a tamtejszymi rzeźnikami w ten sposób, iż mieszczanie kłodzcy (Glacz) mogą sprzedawać połcie wieprzowiny tylko poza obrębem mili, w granicach zaś mili tylko rycerzom i służbie Karola, króla czeskiego. Za złamanie tych postanowień płaci się karę 4 groszy od jednego połcia. Mieszczanom nie wolno sprzedawać w mieście mięsa nie solonego i baraniny, pod karą 4 groszy od sztuki i konfiskaty mięsa. Nikt obcy nie może sprzedawać w Kłodzku mięsa nie solonego, pieczonego i baraniny pod karą 4 groszy od każdego połcia, z kar, które wpływają z tego tytułu, 1/3 należy się sędziemu.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 152.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów